Het Project

Binnen de huidige melkveehouderij wordt vaak gekozen om koeien te huisvesten op betonnen roostervloeren en ligboxen, onder een traditionele zadeldak constructie. Hoewel steeds gezocht wordt naar methoden om binnen deze stallen de koeien langer mee te laten gaan, bijvoorbeeld door ruimere ligboxen of meer loopoppervlak per koe, blijven problemen met klauwgezondheid en gewrichtsproblemen zich voordoen. Daarnaast vormen de bouwkosten van deze traditionele ligboxenstallen een serieus aandeel in de totale exploitatiekosten en is de drijfmest die in dergelijke stallen wordt geproduceerd enkel tegen forse kosten af te zetten (bij mest afvoer).

 

Onze vraag was dan ook: KAN DIT NIET ANDERS?

 Gepoogd wordt om tot een huisvestingsysteem te komen wat de problemen binnen het traditionele denken ondervangt, met de volgende uitgangspunten:

  • maximaal koecomfort
  • minimale bouwkosten
  • maximale ventilatiemogelijkheden
  • energieneutraal
  • tot waarde brengen van de mest

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende vernieuwende elementen:

  • vrijloopstal-principe met als bodem voorgecomposteerde groen-compost

  • een foliekas als bovenbouw met een speciaal ontwikkelde kapconstructie voor de beluchting van het compostbed

  • beluchtingssysteem onderin het compostbed

  • de verrijkte groencompost kostenneutraal afzetten of verkopen aan tuinders/boomkwekers in de regio.

  • Gebruik van duurzame prefab bouwelementen waardoor de stal in de toekomst eenvoudig te demonteren en te verplaatsen/hergebruiken is.

 

Op dit moment is fase 1 van het project (1000m2)afgerond. Deze omvat de huisvesting van droogstaand melkvee en drachtig jongvee.  Sinds september 2010 lopen de koeien in de nieuwe stal. Fase 2 zal in een later stadium uitgevoerd worden waarbij de stal modulair  uitgebreid wordt naar 4000m2 voor de huisvesting van melkvee. Uitgegaan wordt van 15m2 oppervlakte per koe.

Inmiddels is een eindverslag opgesteld met alle ervaringen erin. Mocht u een kopie wensen te ontvangen, laat dan uw gegevens achter op de contact pagina.

 

Within the current world of dairy farming, cows are often chosen to be housed on concrete floors and cubicles, under a traditional pitched roof construction. Dispite the search for ways to make cows last longer inside these barns, for example by larger cubicles or more walking space, still claw health problems and joint problems continue to occur. In addition, the construction costs of these traditional cubicle housings form a serious share of the total operating costs and the slurry which is being produced in these barns can only be removed at considerable costs to sell (in case of manure surplus).

 

Our question was: CAN WE DO IT IN A DIFFERENT WAY?

 

With this new barn system we try to overcome the problems within the traditional thinking ,by using  the following principles:

- maximum cow comfort
- minimal construction costs

- maximum ventilation options
- sustainable energy system

- give value to the manure
 

It uses the following innovative elements:

- Free housing principle using pre-green compost as bedding

- Greenhouse structure as with a specially designed roof construction for the aeration of the compostbed

- aeration system at the bottom of compostbed

- the enriched green compost to be marketed or sold to gardeners / tree growers in the region.

- Sustainable use of prefabricated concrete products which make it easy to dismantle and relocate / re-use the barn in the future.

 

At present phase 1 of the project (1000m2) was completed. This includes the housing of dry pregnant dairy cattle and young stock. Since September 2010 the cows are housed in the new barn. Phase 2 will be executed at a later stage where the barn is modular extended to 4000m2 for the housing of dairy cattle.